• Kamu Yararına Çalışan Uluslararası İnsani Yardım Derneği
  • 0 (212) 212 51 51
  • info@hakinsaniyardim.org.tr
  • Anasayfa'ya Git
  • (212) 212-51-51
  • info@hakinsaniyardim.com.tr

ÇAĞRI MERKEZİ AYDINLATMA METNİ

HAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

ÇAĞRIMERKEZİ AYDINLATMA METNİ

 

Hak İnsani YardımDerneği (“Hak Derneği” veya “Dernek”)olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bunedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”)kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ileilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İşbu aydınlatma metni, Dernek çağrı merkezi vasıtasıyla ulaşmanızdolayısıyla sizden elde edilen kişisel verilerinizin Dernek tarafından toplanması ve işlenmesifaaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel verilerinize ilişkinkanuni haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmek veaydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Dernek bu aydınlatma metni hükümlerini dilediğizaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Dernek’in yaptığı güncelleme ve değişiklikleryayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASINA İLİŞKİN YÖNTEMLER VE HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel verileriniz, Dernek çağrı merkezi aracılığıyla ulaşmanız sonucu Kişisel VerilerinKorunması Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun bir biçimde, KişiselVerilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veriişleme şartları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarlatoplanabilmekte, işlenebilmektedir. Kişisel verileriniz gerekmesi halindeYetkili kurum ve kuruluşlara aktarılacak olup bunun dışında başkaca kurum vekuruluşlara aktarılmamaktadır.

İşbu aydınlatma metnine konu kişiselverileriniz hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dernek meşru menfaati hukuki sebepleri dayanak alınarakişlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMEAMAÇLARI VE SAKLAMA SÜRELERİ

Dernek, işbu aydınlatma metnine konukişisel verilerinizi iletişim faaliyetlerin yürütülmesi, iş faaliyetlerininyürütülmesi / denetimi   amaçlarıylaişlemektedir.

İşlenenkişisel verileriniz 1 ay boyunca saklanmaktadır.[MİŞ1] 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Dernek ile aranızdaki ilişkiye vekişisel verilerinizin işlenme nedenine göre değişiklik gösterebilecek olmaklabirlikte Dernek’in çağrı merkezine ulaşmanızsebebiyle elde edilen kişisel verileriniz şu şekildedir.

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

İsim, soy isim

İletişim Verileri

E-posta, telefon numarası

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Dernek kişisel verilerinizi korumak için, ilgiligizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı ve uyguntedbirleri almakta ve teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacakverilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklamaveya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsaltedbirleri uygulamaya koymaktadır.

İşbu aydınlatma metnine konu kişisel verileriniz Dernek bünyesindeyalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. Kişiselverileriniz işleme süresi sonunda Dernek’inKişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’ nda gösterildiği şekildesilinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

KİŞİSELVERİ SAHİBİ OLARAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgilimevzuat kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

·       Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğiniöğrenme,

·       Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgitalep etme,

·       Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunlarınamacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmişolması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işleminkişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektirensebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yokedilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemlervasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinizde bir sonucun ortayaçıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarakişlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahipsiniz.

Öte yandan Dernek ilepaylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin doğru, eksiksiz ve güncel olmasındanve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşıyorsanız bu verilerin geçerli vemevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumlusunuz. Ayrıca, Dernek kişisel verilerini sağladığınız üçüncü kişileri işbu aydınlatma metnininiçeriği hakkında bilgilendirmek ve kişisel verilerinin Dernek tarafından bu aydınlatma metninde belirtildiği şekilde (transfer veaçıklama dahil) kullanılması için onaylarını almakla yükümlüsünüz.

Kişisel veri sahibi olarak, kişisel verilerinizinişlenmesine ilişkin çeşitli talepleriniz söz konusu olabilir ve bu taleplerinyerine getirilmesi için bize her zaman başvurabilirsiniz. Başvurunuzda asgariolarak aşağıdaki hususların bulunması beklenmektedir:

•Adınız,soyadınız ve başvuru yazılı ise imzanız,

•TürkiyeCumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranız; değilseniz uyruğunuz,pasaport numaranız veya varsa kimlik numaranız,

•Tebligataesas yerleşim yeriniz veya işyeri adresiniz,

•(Mümkünse)bildirime esas elektronik posta adresiniz, telefon veya faks numaranız,

•Talepkonunuz ve (mümkünse) konuya ilişkin belgeler.

Bu durumda, talebinizi içeren başvurunuzu; elden,postayla veya noter kanalıyla aşağıda belirtilen adrese ıslak imzalı olarakyahut aşağıdaki Mail adresine dijital olarak iletebilirsiniz. Talebinizibelirtilen şekilde iletmeniz durumunda, en kısa sürede ve en geç otuz güniçerisinde sonuçlandıracağız. Dernek,size cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahiptir.

DERNEKİLETİŞİM BİLGİLERİ: Hakİnsani Yardım Derneği
Adres: Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk. No:4/a, 34083Fatih/İstanbul

| Vergi Dairesi/No: 4810153686 VergiDairesi / Fatih

Telefon: +90 212212 51 51 | E-posta: info@hakinsaniyardim.org.tr

WebSitesi: www.hakinsaniyardim.org.tr