• Kamu Yararına Çalışan Uluslararası İnsani Yardım Derneği
  • 0 (212) 212 51 51
  • info@hakinsaniyardim.org.tr
  • Anasayfa'ya Git
  • (212) 212-51-51
  • info@hakinsaniyardim.com.tr

KUMBARA AYDINLATMA METNİ

HAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

 AYDINLATMA METNİ

İş bu Aydınlatma Metni, insani yardım faaliyetleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel VeriSahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerinkullanımına ilişkin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”veya “KVKK”)  uyarınca verisorumlusu olan Hak İnsani YardımDerneği (“Hak Derneği” veya “Dernek”)tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işlemefaaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsabuna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf birşekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

1.     İŞLENENKİŞİSEL VERİLER

Dernek ile aranızdaki ilişkiyebağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenmenedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Dernek ile paylaştığınızyahut Dernek tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz Kimlikverileri (Ad-Soyad) ve İletişim Verileri (Telefon Numarası, Adres)ile sınırlıdır.

2.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİNİŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genelilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğindegüncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlıve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekliolan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Dernek, işbuAydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi, Kumbara dağıtılan verisorumlularının bağış süreçlerinin yürütülmesi, İnsani Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Dernek içi süreçlerin yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim FaaliyetlerininYürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk ve SivilToplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara BilgiVerilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

3.     KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından, Tarafınızcadijital yollarla başvuru gönderilmesi, Tarafınızca fiziki yollarla başvurugönderilmesi gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygunolarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarıkapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte,işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz,Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasıkaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekliolması, Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için gerekli olması, kanunlardaöngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebepleri dayanak alınarakişlenmektedir.

4.     KİŞİSELVERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konukişisel verileriniz, sadece gerekmesi halinde Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla İçişleriBakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne aktarılabilmektedir.

5.     KİŞİSELVERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak içinDernek, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri iletutarlı olan uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu AydınlatmaMetni’ne konu kişisel veriler Dernek bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerinerişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresisonunda derneğin Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiğişekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

 

 

 

6.     KİŞİSELVERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6698 Sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu’nun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesikapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları HakkındaTebliğe göre Hak İnsani YardımDerneği’neiletebilirsiniz.

Kişisel Verileriniz hakkında dahadetaylı bilgiye ve aynı zamanda kişisel veriler ile ilgili bilgi edinme başvuruformuna Dernek’in www.hakinsaniyardim.org.tr adresli internet sitesindenulaşabilirsiniz. Taleplerinize en kısa sürede doğru ve sağlıklı bir biçimdecevap verebilmemiz için, talep ve sorularınızın olabildiğince açık,anlaşılabilir ve tarih yönünden belirli olarak iletilmesi önerilmektedir.

ŞİRKET İLETİŞİM BİLGİLERİ: Hak İnsani Yardım Derneği
Adres: Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk. No:4/a, 34083 Fatih/İstanbul

MersisNo: ………… | Vergi Dairesi/No: ……. Vergi Dairesi / ……

Telefon: +90 212 212 51 51 | E-posta: info@hakinsaniyardim.org.tr

Web Sitesi: www.hakinsaniyardim.org.tr

PTT KEP: ...@hs01.kep.tr[MİŞ1] 

Okudum, Anladım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [MİŞ1]VergiDairesi ve Vergi numarası ve kep adresi (varsa) eklenmelidir.