• Kamu Yararına Çalışan Uluslararası İnsani Yardım Derneği
  • 0 (212) 212 51 51
  • info@hakinsaniyardim.org.tr
  • Anasayfa'ya Git
  • (212) 212-51-51
  • info@hakinsaniyardim.com.tr

YETİM BİRİMİ AYDINLATMA METNİ

HAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

 AYDINLATMA METNİ

 

Hak İnsani Yardım Derneği (“Hak Derneği” veya “Dernek”) olarak özel hayatınızın gizliliğine saygı duyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasına dair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İş bu Aydınlatma Metni, insani yardım faaliyetleri süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel Veri Sahipleri’nden ve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin KVKK uyarınca veri sorumlusu olan Hak İnsani Yardım Derneği tarafından kişisel verilerinizin toplanma şekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri, kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarak haklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla hazırlanmıştır.

Hak Derneği bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Hak Derneği’nin yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

KVKK uyarınca paylaştığınız kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak belirlenen Dernek tarafından aşağıda belirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

1.      İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Dernek ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenme nedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Dernek ile paylaştığınız yahut Dernek tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verileriniz aşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

Ad-Soyad, Doğum Tarihi ve Yeri, Uyruk,

Veli-Temsilciye ait; Adı-Soyadı, Doğum Tarihleri,

 

Görsel Veriler

Fotoğraf veya Video

İletişim Verileri

Telefon Numarası ve İkamet Adresi

Eğitim ve Meslek Verileri

Verisi İşlenen Kişinin Eğitim Durumu, Mesleği,

Veli-Temsilciye ait Eğitim Durumu ve Mesleği

Diğer Veriler

Kardeş Sayısı, Yetimin Genel Durumu (Özet Hali ile), imza, banka hesap bilgileri, Baba Ölüm Tarihi,

2.      KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Dernek, işbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi, İnsani Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Dernek içi süreçlerin yürütülmesi, Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

3.      KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından

·        Tarafınızca dijital yollarla başvuru gönderilmesi,

·        Tarafınızca fiziki yollarla başvuru gönderilmesi,

gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarla toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz,  Bir  sözleşmenin  kurulması  veya  ifasıyla  doğrudan  doğruya  ilgili  olması  kaydıyla, sözleşmenin  taraflarına  ait  kişisel  verilerin  işlenmesinin  gerekli  olması, Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için gerekli olması, kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebepleri dayanak alınarak işlenmektedir.

4.      KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz, sadece ilgili kişinin bağışçısına aktarılmaktadır. Bunun dışında veriler gerekmesi halinde Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne aktarılabilmektedir.

5.      KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak için Dernek, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri ile tutarlı olan uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu Aydınlatma Metni’ne konu kişisel veriler Dernek bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerin erişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresi sonunda derneğin Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiği şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

6.      KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Verisi işlenen ilgili kişiler, Dernek’le paylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından ve diğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli ve mevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamda Kişisel Veri Sahipleri;

·        Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Veri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde, kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Dernek’in “Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk. No:4/a, 34083 Fatih/İstanbul adresine ulaştırabilir yahut da info@hakinsaniyardim.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Dernek, cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda; Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekilde Dernek’e iletmeniz durumunda Dernek, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

DERNEK İLETİŞİM BİLGİLERİ: Hak İnsani Yardım Derneği
Adres: Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk. No:4/a, 34083 Fatih/İstanbul

Vergi Dairesi/No: 4810153686 Vergi Dairesi / Fatih

Telefon: +90 212 212 51 51 | E-posta: info@hakinsaniyardim.org.tr

Web Sitesi: www.hakinsaniyardim.org.tr

 

Okudum, Anladım.