• Kamu Yararına Çalışan Uluslararası İnsani Yardım Derneği
  • 0(212) 212 51 51
  • info@hakinsaniyardim.org.tr
  • Anasayfa'ya Git
  • (212) 212-51-51
  • info@hakinsaniyardim.com.tr

TÜZÜK

HAK İNSANİ YARDIM, SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR ve ÇEVRE KORUMA

DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

     Derneğin Adı ve Merkezi

     Madde 1- Derneğin Adı: Hak İnsaniYardım, Sağlık, Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma Derneği’dir.

     Derneğin merkezi İstanbul’dur. Şubea çabilir.

 

     DerneğinAmacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek        Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

      Madde 2- Dernek,

A- Kamu hizmeti veren her türlü kuruluşların kamu hizmetlerini desteklemek, özellikle insani yardım, sağlık, eğitim, kültür alanlarında ve çevrenin korunması kalkındırılması konularında yoğun çalışmalar yapmak, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak,

B- Bu amaçla bilimsel araştırmaları takip etmek desteklemek, ilerleme kursları açmak konferanslar tertip etmek yerli ve yabancı bilim adamları ile ilişki kurarak bunların kurs ve konferanslara katılımını sağlamak, yerli yabancı yayınları takip etmek, bir kütüphane kurarak gerekli kitap, dergi broşür almak ve hertürlü yayın yapmak,

C- Fakir vatandaşlara insani yardım, sağlık, eğitim konularında gerekli yardımı yapmak,tedavi ve ilaç gereksinimlerini karşılamak, fakir vatandaşların eğitimine destek olmak için ders araç ve gereçlerini sağlamak, yurt içi ve yurtdışı bursları vermek ve bunlar için gerekli fonları tahsis etmek,

D- Yurda dönünce derneğin göstereceği yerde evvelce belirtilecek süre ile çalışmak üzere yabancı ülkelere öğrenci ve bunların okulları için idareci ve öğretmenler göndermek,

E- Kamu kurum kuruluşlarında kamu yararına başarılı çalışmalar yapan personeli desteklemek ve ödüllendirmek, derneğin amacına ulaşması için çalışan personelden ihtiyacı olanlara yönetim kurulu kararı ile medikal sosyal yardımda bulunmak,

F- Kamu sağlık kuruluşlarındaki doktor hemşire ve diğer personele bilimsel çalışmalarına destek olmak yurt içi yurt dışı konferans panellere katılmasını sağlamak, eğitim kurumlarında sağlık konusunda öğrencileri bilgilendirmek için toplantılar düzenlemek bu kuruluşlara ihtiyaç duyacakları tıbbi araç ve gereçlerin temini yolunda gerekenleri yapmak.

G- Çevre bilincini geliştirmek için gerekli çalışmaları yapmak bölgedeki doğal ve tarihi eserlere sahip çıkmak restorasyonlarına katkıda bulunmak, bu konularda çalışmak için dernek üyelerinden yönetim kurulu ile çeşitli komiteler kurmak,

H- Yurtiçinde ve yurt dışında; deprem, sel, yangın ve savaş gibi her türlü doğal ve sosyal felaketlerde ihtiyaç sahibi bölgeye ve insanlara maddi-manevi yardımda bulunmak, felaketlerin duyurulması ve yardım toplanması ile ilgili yayınlar yapmak, yardım toplamak, arama kurtarma ekipleri oluşturmak, var olan arama kurtarma ekipleriyle işbirliği yapmak, yardımlaşma konularında halkımızı bilinçlendirici çalışmalarda bulunmak, diğer insani yardım kuruluşlarıyla işbirliği yapmak, yardım toplama hususunda kanunların izin verdiği tüm alanlarda çalışma yapmak amacı ile kurulmuştur. 

 

 

     Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

   1)     Faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

    2)     Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

  3)     Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlarını temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,

     4)    Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

     5)     Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

     6)     Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

     7)    Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

     8)  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezive eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

     9)     Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesisetmek,      

    10)    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

    11)   Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak ve yardımlaşmak,

    12)  Amacın gerçekleştirilmesi içi gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

   13)     Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

    14)    Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla şube ve temsilcilik açmak,

    15)    Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

    16)    Yıl içinde elde edilen gelirlerin en az 2/3’ünü dernek amaçlarına harcamak,

    17)   Derneğin amaç edindiği hizmetler herkesin yararına olup, belli bir yöreveya kitleye hizmetle sınırlı olmayacaktır.

 

 

     Derneğin Faaliyet Alanı

    Dernek; İnsani Yardım, Sağlık, Eğitim, Kültür ve Çevre Koruma alanında faaliyet gösterir.

     

     Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

    Madde3-  Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

     Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

     Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

     Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar Yönetim Kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

     

      Üyelikten Çıkma

     Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.

     Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin           derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

     Üyelikten Çıkarılma

     Madde5- Dernek Üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren hâller.

      1)    Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak

      2)    Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

      3)    Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altı ay içinde ödememek,

      4)    Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

      5)    Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

      Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

      Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

      DernekOrganları

     Madde6- Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

      1)    Genel Kurul

      2)    Yönetim Kurulu

      3)    Denetim Kurulu

   

 

      Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı                    Toplantı Usulü

      Madde 7- Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.

      Genel kurul;

      1)    Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

      2)  Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağaüstü toplanır.

      Olağan genel kurul Üç yılda bir Ocak ayı içerisinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanır.

      Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır.

Yönetim Kurulu, Genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirilir.

      Çağrı Usulü

      Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

      Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibarenen geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada esaslara göre yeniden çağrılır.

      Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

      Toplantı Usulü

      Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

      Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

      Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

      Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

      Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerin karşılarını imzalamaları zorunludur.

      Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

      Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

      Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceğikişi oy kullanır.

      Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

      Genel Kurulun Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

      Madde8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

      Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

      Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

      Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

      Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

      Genel Kurul Görev ve Yetkileri

     Madde9- Aşağıda yazılı genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

      1)    Dernek organlarının seçilmesi,

      2)    Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

      3)    Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

      4)    Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

     5) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması   hususunda            yönetim kuruluna yetki verilmesi,

     6)  Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip    aynen veya                       değiştirilerek onaylanması,

     7)     Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her            türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk          miktarlarının tespit edilmesi,

      8)    Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,

     9)    Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek vekuruluşlara üye olarak katılması veya                  ayrılması,

     10)    Derneğin vakıf kurması,

     11)    Derneğin fesih edilmesi,

     12)    Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,

     13)    Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerinegetirilmesi,

     Genel kurul, derneğin diğer organlarınıdenetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir.

     Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyeliktençıkarma hakkında son kararı verir. Derneğin en yetkili organı olarak derneğindiğer bir organına verilmemiş olan işleri görür ve yetkileri kullanır.

     

      Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

     Madde10- Yönetim Kurulu, beş asıl ve beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

      Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman, ve üyeyi belirler.

      Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tam sayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

      Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

      Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

     Yönetimkurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

      1)    Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veyabirkaçına yetki vermek,

      2)    Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek dönemeait bütçeyi hazırlayarak genel kurula

             sunmak,

      3)    Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulonayına sunmak,

      4)    Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe aittaşınır ve taşınmaz malları satmak, bina

      veya tesis inşa ettirmek, kirasözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

     5)    Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

     6)    Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

     7)  Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilançove gelir tablosu ile   yönetim

     kuruluçalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak,

     8)    Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

     9)    Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

    10)   Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak veuygulamak,

    11)    Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkilerikullanmak.     

 

 

      Denetim Kurulunun Teşkili Görev ve Yetkileri

     Madde11- Denetim Kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulcaseçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

    

      DenetimKurulunun Görev ve Yetkileri

     Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilenamaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışmakonuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap vekayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyenaralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulunave toplandığında genel kurula sunar.

      Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulutoplantıya çağırır.

      DerneğinGelir Kaynakları

     Madde12-  Derneğin gelir kaynaklarıaşağıda sayılmıştır.

      1)    Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi ve aylık aidat alınır. Bumiktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

      2)    Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış veyardımlar.

      3)   Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence,temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanangelirler,

      4)    Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

      5)    Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacakbağış ve yardımlar

      6)    Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri teminetmek amacıyla giriştirdiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

      7)    Diğer gelirler.

      DerneğinDefter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

     Madde13- Defter tutma esasları;

Dernekte,işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirinDernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takipeden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

      Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üstüste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takipeden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

      Yukarıda belirtilen hadde bağlıkalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

      Derneğin ticari işletmesi açılmasıdurumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göredefter tutulur.

  

 

      Kayıt Usulü

     Derneğindefter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygunolarak tutulur.

      TutulacakDefterler

     Dernekte,aşağıda yazılı defterler tutulur.

İşletme hesabıesasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

      Karar Defteri: Yönetim kurulu kararlarıtarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıyakatılan üyelerce imzalanır.

      Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarakgirenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftereişlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftereişlenebilir.

      Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve gidenevraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakınaşıtları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelenveya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

      Demirbaş Defteri: Derneğe aitdemirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleriyerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftereişlenir.

      Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındıbelgelerinin seri sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı,soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

      Bilanço esasında tutulacak defterler veuyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

(a) bendinin1, 2, 3 ve 6.  alt bentlerinde kayıtlıdefterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

      Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve EnvanterDefteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile buKanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan MuhasebeSistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. 

      DefterinTasdiki

     Dernekte,tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il derneklermüdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasınasayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak,bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklıdefterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdikettirilmesi zorunludur.

      GelirTablosu ve Bilanço Düzenlenmesi 

      İşletme hesabı esasına göre kayıttutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’dabelirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre deftertutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlananMuhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelirtablosu düzenlenir.

     DerneğinGelir ve Gider İşlemleri

     Madde 14- Gelir ve Gider belgeleri;

     Dernek gelirleri, (Dernekler YönetmeliğiEK 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernekgelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenendekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

      Dernek giderleri ise fatura, perakendesatış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancakderneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleriiçin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda dabulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan)“Gider Makbuzu” düzenlenir.

      TaşınmazlarınBildirilmesi

     Derneğinedindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (DerneklerYönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiylemülki idare amirliğine bildirilir.

      Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

     Dernektarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce(Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Birimi”iki nüsha olarak doldurulup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

       Bildirim formuna, yurt dışından yardımalınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konudadüzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığıhesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

      Nakdi yardımların bankalar aracılığıylaalınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

      KamuKurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle İlgili Bildirim

     Derneğingörev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortakprojelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (DerneklerYönetmeliği EK- 23’de gösterilen) “Proje Bildirimi’ne eklenerek, protokoltarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğineverilir.

     DeğişikliklerinBildirilmesi    

     Derneğin yerleşim yerinde meydana gelendeğişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim YeriDeğişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarındameydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen)“Dernekler Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle,değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

     Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler detüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz güniçinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

       Alındı Belgeleri

     Dernekgelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler YönetmeliğiEK-17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla matbaayabastırılır.

     Alındırbelgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, defterekaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesiile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındıbelgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlardaDernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

     YetkiBelgesi

     Dernekadına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmeksuretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecekkişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (DerneklerYönetmeliği EK-19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından üç nüshaolarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetkibelgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgilideğişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde derneklerbirimine bildirilir.

     Dernekadına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerininbir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeyebaşlayabilir.

     Yetkibelgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda DerneklerYönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

     Gelirve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;

     Defterlerhariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcamabelgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmaküzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yılsüreyle saklanır.

     BeyannameVerilmesi

     Madde15- Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve giderişlemlerinin yılsonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler YönetmeliğiEK-21’de sunulan) “DernekBeyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılınınilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğineverilir.

 

     BildirimYükümlülüğü

     Madde16- Mülki amirliğine yapılacak bildirimler;

     Genel KurulSonuç Bildirimi

     Olağanveya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim vedenetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren(Dernekler Yönetmeliği EK-3’te sunulan) “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleriyönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare amirliğine bildirilir:

     Genelkurul sonuç bildirimine;

     1)     Divanbaşkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurultoplantı tutanağı örneği,

     2)     Tüzükdeğişikliği yapılmamışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli iledernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneğieklenir.   

     Derneğinİç Denetimi  

     Madde17- Dernekte genel kurul,yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetimkurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetimkurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

     Denetimkurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genelkurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veyabağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

   

 

 

  DerneğinBorçlanma Usulleri

   Madde 18- Dernek amacınıgerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halindeyönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal vehizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak buborçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda vederneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

     DerneğinŞubelerinin Kuruluşu

     Madde19- Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir.Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucularkurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini vegerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki emirliğine verir.

     Dernektarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmetteslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım TeslimBelgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacakbedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK15’te örneğibulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

     ŞubelerinGörev ve Yetkileri

     Madde20- Şubeler, tüzel kişiliği olamayan,dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmaklagörev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürükendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

     ŞubelerinOrganları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

     Madde21- Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

Genel kurul,şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur. Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek,denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

     Buorganların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğerhükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şubede de uygulanır.

     ŞubelerinGenel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl TemsilEdileceği

     Madde22- Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel kurulu toplantısındanen az iki ay önce bitirmek zorundadırlar.

     Şubelerolağan genel kurulu, 3 yılda bir, Ekim ayı içerisinde, şube yönetimkurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

     Şubeler,genel kurul sonuç bildiriminin bir örneğini toplantının yapıldığı tarihiizleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine ve dernek genel merkezinebildirmek zorundadırlar.

     Şubeler,şube sayısı üçe kadar genel merkez kurulunda tüm üyelerin doğrudan katılımıile; şube sayısı üçten fazla olması durumunda ise, şubede kayıtlı heryirmi (20) üye için bir (1), arta kalan üye sayısı on (10) adetten fazla iseüyeler içinde bir olmak üzere şube genel kurulunda seçilecek delegeleraracılığı ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir.

     Genelmerkez genel kuruluna en son şube genel kurulunda seçilen delegeler katılır.Genel merkez yönetim ve denetim kurulu üyeleri genel merkez genel kurulunakatılır, ancak şube adına delege seçilmediklerinde sürece oy kullanamazlar.

     Şubelerinyönetim veya denetim kurulunda görevli olanlar genel merkez yönetim veyadenetim kuruluna seçildiklerinde şubedeki görevinden ayrılırlar.

     Tüzüğün NeŞekilde Değiştirileceği

     Madde23- Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

     Genelkurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunanüyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantınınertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıyakatılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katındanaz olamaz.

     Tüzükdeğişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan oy kullanmahakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliğioylaması açık olarak yapılır.

     DerneğinFeshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

     Madde24- Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kuruldafesih konusunun görüşebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantınınertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıyakatılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katındanaz olamaz.

     Fesihkararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan beoy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesihkararı oylaması açık olarak yapılır.

    Tasfiye İşlemleri

    Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, malve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kuruluncayapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkine genel kurul kararının alındığı veyakendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır.Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adının başında “Tasfiye Halinde”ibaresi kullanılır.

    Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal vehaklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli veyetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasındaderneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve bankakayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri birtutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıdabulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğinalacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesive borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kuruldabelirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişsederneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazlaüyeye sahip derneğe devredilir.

    Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilirve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarakverilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

    Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikalişlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi güniçinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğinebildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

    Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla sonyönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kuruluüyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

    Hüküm Eksikliği

    Madde 25- Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda DerneklerKanunu, Türk Medeni Kanunu ve Kanunlara atfen çıkartılmış olan DerneklerYönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.                       


Bu tüzük 25 (Yirmi beş) maddedenibarettir.