• Kamu Yararına Çalışan Uluslararası İnsani Yardım Derneği
  • 0 (212) 212 51 51
  • info@hakinsaniyardim.org.tr
  • Anasayfa'ya Git
  • (212) 212-51-51
  • info@hakinsaniyardim.com.tr

KVKK METNİ

HAK İNSANİ YARDIM DERNEĞİ

BAĞIŞ YAPAN

 AYDINLATMA METNİ

 

Hak İnsani Yardım Derneği (“HakDerneği” veya “Dernek”) olarak özel hayatınızın gizliliğine saygıduyuyor ve önemsiyoruz. Bu nedenle, temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıylayürürlükte olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”veya “KVKK”) kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunmasınadair haklarınız ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İş bu Aydınlatma Metni, insani yardım faaliyetleri süreçlerinin yürütülmesi, Bağışçılardan bağıştoplanması süreçlerinin yürütülmesi amacıyla Kişisel Veri Sahipleri’ndenve/veya üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkinKVKK uyarınca veri sorumlusu olan Hakİnsani Yardım Derneği tarafından kişisel verilerinizin toplanmaşekilleri, kişisel veri işleme faaliyetlerinin amaçları ve hukuki nedenleri,kişisel veriler aktarılıyorsa buna ilişkin esaslar ve veri sahibi olarakhaklarınız konularında şeffaf bir şekilde sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmakamacıyla hazırlanmıştır.

Hak Derneği bu Aydınlatma Metni hükümlerini dilediği zaman sair yerlerde yayımlamaksuretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Hak Derneği’nin yaptığı güncelleme ve değişiklikler yayımlandığı tarihtenitibaren geçerli olacaktır.

KVKK uyarınca paylaştığınız kişiselverileriniz, Veri Sorumlusu olarak belirlenen Dernek tarafından aşağıdabelirtilen kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

1.     İŞLENENKİŞİSEL VERİLER

Dernek ile aranızdaki ilişkiyebağlı olarak işlenen kişisel verilerinizin çeşitleri ve sayıları işlenmenedenine göre değişiklik gösterecek olmakla birlikte, Dernek ile paylaştığınızyahut Dernek tarafından üçüncü kişilerden elde edilen kişisel verilerinizaşağıda kategorilendirilmiştir:

Kişisel Veri Kategorileri

Topladığımız Kişisel Veriler

Kimlik Verileri

T.C. Kimlik No, Ad-Soyad

İletişim Verileri

Telefon Numarası, E-posta adresi ve İkamet Adresi

Diğer Veriler

IBAN, İmza Verisi, Yapılan Bağış Bilgileri

2.     KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNEİLİŞKİN GENEL İLKELER, KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI ve AMAÇLARI

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genelilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğindegüncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı,sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekliolan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.

Dernek, işbuAydınlatma Metni’ ne konu kişisel verilerinizi, İnsani Yardım Faaliyetlerinin Yürütülmesi,Bağışçıya yapılan Faaliyetler Hakkında Bilgi Verilmesi, Gelen Bağışın Kayda Alınması, Muhasebeselİşlemlerin Yürütülmesi ve Bağışın Yerine Getirilebilmesi Adına Kayıt Yapılması,Dernek İçi Süreçlerin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, İletişimFaaliyetlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, SosyalSorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi amaçlarıyla işlemektedir.

3.     KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, Dernek tarafından

·       Tarafınızca dijital yollarla başvurugönderilmesi,

·       Tarafınızca fiziki yollarla başvurugönderilmesi,

gibi kanallarla KVKK tarafından öngörülentemel ilkelere uygun olarak, KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen KişiselVeri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nde belirtilen amaçlarlatoplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konu kişisel verileriniz,Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili  olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına  ait  kişisel verilerin  işlenmesinin  gerekli olması, Veri Sorumlusu’ nun meşru menfaatleri için gerekli olması,kanunlarda öngörülmesi, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi sebepleridayanak alınarak işlenmektedir.

4.     KİŞİSELVERİLERİN AKTARILMASI, AKTARIM AMAÇLARI

İşbu Aydınlatma Metni’ ne konukişisel verileriniz, FaaliyetlerinMevzuata Uygun Yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumlaİlişkiler Genel Müdürlüğü’ne aktarılabilmektedir.

5.     KİŞİSELVERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizi korumak içinDernek, ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ye yönetmelikleri iletutarlı olan uygun teknik ve idari tedbirleri almaktadır. İşbu AydınlatmaMetni’ne konu kişisel veriler Dernek bünyesinde yalnızca sınırlı kişilerinerişimine açık olarak muhafaza edilmektedir. İşbu kişisel veriler işleme süresisonunda derneğin Kişisel Veri İşleme, Saklama ve İmha Politikası’nda gösterildiğişekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilmektedir.

6.     KİŞİSELVERİ SAHİBİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Verisi işlenen ilgili kişiler, Dernek’lepaylaşmış oldukları kişisel verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından vediğer kişilere ait kişisel veriler paylaşılıyorsa işbu verilerin geçerli vemevzuata uygun şekilde toplanmasından sorumludur.

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamdaKişisel Veri Sahipleri;

·       Kişisel verilerininişlenip işlenmediğini öğrenme,

·       Kişisel verileriişlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·       Kişisel verilerinişlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·       Yurtiçinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

·       Kişisel verilerineksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

·       6698sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasınarağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinsilinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

·       İşlenenverilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylekişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·       Kişisel verilerinkanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararıngiderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

KişiselVeri Sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi içerir başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde,kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek; yazılı veıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla Veri Sorumlusu Dernek’in “Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk.No:4/a, 34083 Fatih/İstanbul adresine ulaştırabiliryahut da info@hakinsaniyardim.org.tr adresine iletebilirsiniz.

Dernek, cevap vermeden öncekimliğinizi doğrulama hakkına sahip olmakla birlikte başvurunuzda; Adınızın,soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıiçin T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızınveya varsa kimlik numaranızın, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeriadresinizin Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,Talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerinde başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Taleplerinizi yukarıda belirtilen şekildeDernek’e iletmeniz durumunda Dernek, talebin niteliğine göre talebi en kısasürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır.

 

DERNEK İLETİŞİM BİLGİLERİ: Hak İnsani Yardım Derneği
Adres: Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk. No:4/a, 34083Fatih/İstanbul

Vergi Dairesi/No: 4810153686Vergi Dairesi / Fatih

Telefon: +90 212212 51 51 | E-posta: info@hakinsaniyardim.org.tr

Web Sitesi: www.hakinsaniyardim.org.tr