• Kamu Yararına Çalışan Uluslararası İnsani Yardım Derneği
  • 0 (212) 212 51 51
  • info@hakinsaniyardim.org.tr
  • Anasayfa'ya Git
  • (212) 212-51-51
  • info@hakinsaniyardim.com.tr

KVKK METNİ

Anayasal bir hak olarakdüzenlenen kişisel verilerin korunması ve hukuksal güvence altına alınması,temel hak ve özgürlükler açısından önem taşımaktadır. HAKDER sorumluluğukapsamında kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde kullanımına önemvermektedir.

HAKDER olarak milletimizintarihî ve kültürel mirasını korumak, geliştirmek, toplumun bireyleri arasındasevgi, saygı birlik ve beraberliği temin edici, toplantılar, seminerler tertipetmek. Ülkemizde ve dünyada meydana gelen afet, savaş kıtlık ve olağan durumlardaihtiyaç sahiplerine gıda, giyim sağlık, eğitim, yakacak, kira, barınma, yuvakurma, konut vesair hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımdabulunmak. İnsanların menfaatine olacak her türlü faaliyeti destekleyecekçalışmalar yapmaktadır. HAKDER bu çalışmalardaki hassasiyetini kişiselverilerin güvenliği hususunda da göstermektedir. Bu bilinçle, her türlümecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan vekoyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcınitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacakkararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyükönem vermektedir. Bu sorumluluğumuzun bilinci ve Kanun’da tanımlı şekli ile“Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği suretteve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1)VERİ SORUMLUSU

Kanun uyarınca Ali KuşçuMahallesi. Ak Sarıklı Sokak. No:4/a Fatih-İSTANBUL adresinde mukim (HAKDER)- HAK İNSANİ YARDIM, SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR VE ÇEVRE KORUMADERNEĞİ, ‘Veri Sorumlusudur’.

 

2. KİŞİSELVERİLERİN İŞLENME AMACI

Eğitimfaaliyetlerinin yanında, afet bölgelerinde, savaş ve savaşın etkisinin sürdüğübölgelerde, yoksulluk olan ülke ve bölgelerde insani yardım faaliyetleriylehizmet veren HAKDER, gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken,gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiğidurumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamdakişisel verileriniz

HAKDERtarafından,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

• 5253sayılı Dernekler Kanunu

• 5072sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine DairKanunu

• 4857sayılı İş Kanunu

• 488Sayılı Damga Vergisi Kanunu

• 492Sayılı Harçlar Kanunu

• 5187Sayılı Basın Kanunu

• 5188Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

• 5232Sayılı Türk Ceza Kanunu

• 5271Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

• 5510sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’abağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 5520Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

• 5651Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu YayınlarYoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

• 5809Elektronik Haberleşme Kanunu

• 6098Sayılı Türk Borçlar Kanunu

• 6102Sayılı Ticaret Kanunu

• 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikincidüzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 48107sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk yazısı

Hükümlerineuyum sağlamak ve;

• 4857sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerdebelirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 5510sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’abağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerinegetirmek,

• 6331sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikincidüzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılanikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 09.2008tarihli Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

•Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargımercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,

amaçlarıylaKanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygunve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verileriniz,yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilenşartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere,gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargımercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum vekuruluşlara, eğitim ve insani yardım faaliyetleri ile ilgili otoritelere,ilgili bakanlıklara ve proje ortaklarına dışarıdan hizmet alınan danışmanlık,teknoloji ve eğitim şirketlerine aktarılabilmektedir. 

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VEHUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz; HAKDER tarafındanyetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta,telefon, internet sitesi, mobil uygulama, muhtelif sözleşmeler, kağıt ortamındatutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayanyöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Bu kapsamda; 

 

İlgili Kişi Grubu

Alınan Kişisel veri

Bağışçı

Ad- Soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum yılı, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, log kayıtları

Gönüllü

Ad-Soyad, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, medeni durum, askerlik bilgileri, eğitim bilgisi, log kayıtları, vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sağlık bilgileri, sertifikalar, iş tecrübesi

İhtiyaç Sahibi

Ad-Soyad, Kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, adli sicil kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, adres bilgileri, kan grubu, banka hesap bilgileri, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, aile durumunuza ilişkin bilgiler, sağlık bilgileri, adli veya idari makamlardan gelen kaydı gereken evrak

Tedarikçi Kurum Temsilcisi

Ad-Soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri

Ziyaretçi

Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, giriş-çıkış bilgileri, güvenlik kayıtları

 

yukarıdakitabloda belirtilen özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5.maddesinin 2/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hakve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve HAKDER ’in meşru menfaatlerihukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

  

 

5. VERİ SAHİPLERİNİN KANUNKAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman HAKDER- HAK İNSANİYARDIM, SAĞLIK, EĞİTİM, KÜLTÜR VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ’ ne başvurudabulunarak kişisel verilerinizin;

• İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacınauygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgiisteyebilir,

• Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışındabilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,

• Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanızdüzeltilmesini isteyebilir,

• Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesindebilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

• Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve(d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemlerigerçekleştirmelerini isteyebilirsiniz.

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyetgerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılanVeri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücretiödemeniz söz konusu olacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğinegöre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak içinbaşvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak HAKDER’ e iletebilir,detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internetsayfasını ziyaret edebilirsiniz.

HAKDER’ in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan,ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklikyapma hakkı her zaman saklıdır.

Kişisel Verileri Koruma Kurumunu ziyaret için https://www.kvkk.gov.tr/

 

                        HAK İNSANİ YARDIM, SAĞLIK,EĞİTİM, KÜLTÜR VE ÇEVRE KORUMA DERNEĞİ