• Kamu Yararına Çalışan Uluslararası İnsani Yardım Derneği
  • 0 (212) 212 51 51
  • info@hakinsaniyardim.org.tr
  • Anasayfa'ya Git
  • (212) 212-51-51
  • info@hakinsaniyardim.com.tr

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

HAK İNSANİYARDIM DERNEĞİ

BİLGİ EDİNME BAŞVURU FORMU

 

Kişisel verilerin korunması, Hak İnsani Yardım Derneği (“HakDerneği” veya “Dernek”)’nin en önemli öncelikleri arasında olup, bu husustayürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayretgösterilmektedir.

Hak Derneği olarak başta temel hak veözgürlüklerin korunması olmak üzere; özel hayata ilişkin gizliliğin korunması,bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması ile etik değerlere saygı öncelikliprensiplerimiz arasında yer almaktadır. 6698 Sayılı Kişisel VerilerinKorunması Kanunu’nun (“KVKK” veya “Kanun”)“İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. maddesi veri sahiplerine kişiselverilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanımaktadır.Dernek, Veri Sorumlusu olarak İlgili Kişilerin bu haklarını kullanmalarınısağlamak ve KVKK’nın 10. maddesinde yer alan aydınlatma yükümlülüğünü yerinegetirmek amacıyla işbu bilgi edinme başvuru formunu hazırlamıştır.

 

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca, Dernek’e başvurarak ve ekte yer alan formudoldurarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz:

a)    Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz,

b)    Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz,

c)     Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenebilirsiniz,

d)    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncükişileri öğrenebilirsiniz,

e)    Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunlarındüzeltilmesini isteyebilirsiniz,

f)     KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesiniveya yok edilmesini isteyebilirsiniz,

g)    (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinaktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteyebilirsiniz,

h)    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilirsiniz ve

i)      Kişisel verilerinizin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zararauğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

 

KVKK’nın 13. maddesi uyarınca, veri sahipleri Dernek’e yapacaklarıbaşvurularda taleplerini yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun(“Kurul”) belirleyeceği diğeryöntemlerle iletmelidirler. Bu kapsamda, Dernek’e yapılacak başvurular, işbu form doldurulduktan sonra bir çıktısı alınarakaşağıdaki üç yöntemden biri tercih edilerek tarafımıza ücretsiz olarakiletilebilir.

 

No.

Başvuru Yöntemi

Başvurunun Yapılacağı Adres

Yapılması Gereken

1

Veri sahibinin Dernek Merkezine gelerek şahsen başvuru yapması ile (veri sahibinin kimliğini tevsik edici belgeleri yanına bulundurması zorunludur)

Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk. No:4/a, 34083 Fatih/İstanbul

Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

2

Noter yoluyla tebligat

Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk. No:4/a, 34083 Fatih/İstanbul

Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Bilgi Talebi” yazılmalıdır.

3

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı “Güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla

info@hakinsaniyardim.org.tr

E-posta’nın konusu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” olmalıdır.[MİŞ1] 

 

Ayrıca,Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerüzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Dernek tarafındanduyurulacaktır.

 

Üçüncükişilerin veri sahipleri adına KVKK m. 11’de düzenlenen bilgi alma hakkınıkullanmaları mümkün değildir. Veri sahibinin kendisi dışında bir kişiye ilişkinkişisel verilerle ilgili talepte bulunması için konuya ilişkin olarak verisahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özelvekaletnamenin ıslak imzalı ve noter onaylı aslı ibraz edilmelidir.

 

Tarafımızailetilmiş olan başvurularınız KVKK m. 13/2 uyarınca talebin niteliğine göretalebinizin Dernek’e ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içindeyanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız KVKK m. 13 uyarınca yazılı veya elektronikortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.

 

 

DERNEKİLETİŞİM BİLGİLERİ: Hak İnsani YardımDerneği
Adres: Ali Kuşçu, Aksarıklı Sk.No:4/a, 34083 Fatih/İstanbul

Vergi Dairesi/No: 4810153686 Vergi Dairesi / Fatih

Telefon: +90 212212 51 51 | E-posta: info@hakinsaniyardim.org.tr

WebSitesi: www.hakinsaniyardim.org.tr


 

BİLGİ EDİNMEBAŞVURU FORMU

 

Lütfen aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

  

Ad:

 

Soyad:

 

TC Kimlik Numarası:

 

Telefon Numarası:

 

E-posta:

(Belirtmeniz halinde

size daha hızlı yanıt

verebileceğiz.)

 

Adres:

 

Dernek ile olan ilişkiniz (Bağışçı, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, Gönüllü, Dernek Üyesi vb.)

 

Dernek içerisinde iletişimde olduğunuz birim:

 

 

Başvurunuza ilişkin açıklama ve talebiniz ile ilgili belgeleri bu forma ekleyiniz (Lütfen KVKK kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz):

 

Lütfen başvurunuza verilecek yanıta ilişkin tercihinizi belirtin:

 □ Adresime gönderilmesini istiyorum.

 □ E-posta gönderilmesini istiyorum.

 □ Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

 
Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…………….……………………………….……………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


İşbu başvuru formu, Dernek ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Dernektarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgilibaşvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için hazırlanmıştır.Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukukirisklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğininsağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Dernek ek evrak (nüfuscüzdanı vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekteolduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya dayetkisiz bir başvuru yapılması halinde Dernek, söz konusu yanlış bilgi ya dayetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

Bunun yanında yapılan işin mahiyeti uyarınca gerektiği haller haricinde, lütfen kişiselveri içerikli belge/bilgi paylaşmayınız. Gönderilen belgeler içerisinde kişiselveri olması halinde, lütfen söz konusu belgeden ilgili kişisel veriyi silinizveya anonim hale getirmek suretiyle paylaşınız. İşin mahiyeti uyarıncagerekmiyor olmasına rağmen paylaşmış olduğunuz kişisel verilere ilişkin hiçbirsorumluluğumuz bulunmamaktadır.   

 

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)            :

Adı Soyadı                                                       :

Başvuru Tarihi                                 :

İmza                                                                  :